Efter stormen i 1954: Motor– og pumpehus er blæst væk, kun trebenet til at hejse vandløfteren op med og motoren blev stående.
I forgrunden fundamentet fra vindmotoren.
Odby Sø
Kanalgravning 1959

 
Kallebo

Odby Sø historie

gl. kort

Tidligste dokument

Tidligste vedtægt

Takster 1959

Vedtægter 1964

Udskiftning

Udskiftnings
Forretning
.

      Aar 1882 den l2te Octbr. havde Bestyrelsen for Tørlægningen af Od­by Sø samenkaldt Lodsejerne
       i nævnte
for at tage Bestemmelse om  Udskifting af Søen.
      Mødet holdtes i Byens Skole under Ledelse af Land­maaler L. L. Erichsen, der efter Anmodning
var  mødt.
      Man vedtog:
l.           Den allerede vedtagne og paa stemplet Papiir nedskrevne Bestemmelse om en Bestyrelse
         skal altid vedblive med samme Myndighed som hidtil før at holde Vandet af Søen, hvorhos tilføjedes,
         at Møllen altid skal holdes i Gang, saasnart een Lodseier fordrer saadant.

2.        Hovedkanalen fra Søen til Møllen og derfra til Udløbskanalen til Limfjorden i sin nuværende Bredde,
         der bliver at anlægge paa Kortet,
        der alt gaaer over Thomas Nielsens  Eiendom Matr. Nr.5 tilligemed 3 Alen paa hver Side af Kanalen
        til Oprensningens Anbringe
lse, skal stedse og altid vedblive i sit nuværende Løb uden
        nogensomhelst Erstatning.

3.        For Møllepladsen og Vei til samme fra Søen Syd Kanalen erstattes Thomas· Nielsen med en  Sum efter
       Forholdet pr. Tdr. Land som er ud­redet ham af Jernbanekommissionen.
        Denne Vei og Vendeplads ved Møllen afsættes med en Bredde af 10 Alen.

4.         En Vei til Søen fra Baneoverkjørslen paa Odby Thomas Nielsens Eien­doms sydlige Side,
       erstattes med et lignende Beløb som er tilkjendt ham pr. Tdr. Land ved Baneanlæget sammesteds
       -  og bestemmes dennes Bredde til 10 Alen.

5.   En Vei til Vestsiden af Søen udlægges af Maltinus Villadsen paa den sydlige Side af hans Hedelod med en
       Bredde af 8 Alen og derfra langs den vestre Strand uden nogensomhelst Vederlag;
        men indrømmede man ham derimod at tage sin Lod fra Søens sydlige Side med en lige Linie dragen fra hans
        Hedelods nordvestre Hjørne paa den østre Side af Søen.

6.         De nødvendige Veie udlægges fra den af Thomas Nielsen afstaaede Vei  langs Søens østre Side
        med en Bredde af 8 Alen, dog skal de tilgrændsende Lodsejere Thomas Nielsen og Mikkel Christian Jensen
       taale at Søgrændsen reguleres, for at Veien kan faae en nogenlunde regulær Retning.

7.         Det samne gjælder for en udlæggende 8 Alens bred Vei fra den af M. Villadsen givne Vei paa Søens vestre
        Side, hvor M.Villadsen maa taa­le  en lignende Grændseregulering.
       Den af M. Villadsen afgivne Vei maa kun bruges til Søen, ikke som Fjordvei
        eller til nogetsomhelst andet Brug.        

8.         Den nuværende Hovedkanal tværs over Søen vedbliver fremtidig i sit nuværende Løb.
9.         En Tværkanal til denne fra Syd og Nord i en Bredde af 3 Alen anlæg­ges og vedligeholdes for alle
         Lodsejeres fælles Regning.

10.         Den nuværende Landkanal nord for Søen vedbliver fremtidig i sit nu­værende Løb.
11.    Sognets Boniteringsmænd Christen Nielsen - Odby og Niels Olesen - Hellerød vil have at foretage den
          fornødne Forretning til Grundlag for Udskiftningen under Ledelse af Landmaaler L .L. Erichsen saa­vel
          med Hensyn til Boniteringen som Loddernes Udlæg, - dog at
Huusmændene Niels Andersens Enke
        og N. Christen Madsen erholder
         deres Lod ud for deres tilstødende Lodder eller i alt Fald i Forbindelse med disse. -
 
12.         Denne Forening bliver at læse og protokollere i Forening med. de al forhen vedtagne Overenskomster,
         der angaar Delingen, Grændser, Matrikulsberigtigelse, Udløbet etc.: - som Hjemmel og Adkomst.

 Denne Forening bekræftes med vore egenhændige Underskrifter, idet de Mødte
 udgjorde den vedtagne Majoritet.


(sign. )

Anders Christensen                            M. Villadsen                           Thomas Nielsen
 Jens Nielsen Hvas                             Mads Poulsen                           Christen Laursen
Mikkel Chr.Jensen                    Christen Andersen

Paa Ane Marie Olesens Vegne: Mads Poulsen
 For min Moder Ane Pedersen : Peder Nielsen
Niels Kræmmer                      Peder Pedersen                              Niels Chr. Madsen
 
Jens Andresen Pedersen Mfp.  ved Søren Mogensen                   Peder Povlsen

                                                                              Til Vitterlighed:
                                                                    L. Andersen             Niels Nielsen

Aar 1882 den 13. Oktober fortsættes Mødet hos Thomas Nielsen i Odby hvor endvidere vedtoges, at Dæmningens Vedligeholdelse mod Fjorden, Møllens Vedligeholdelse og Drift, Hovedkanalens Oprensning samt Anskaffelse og Vedligeholdelse af fornøden Bro over samme, - alt stedse skal besørges for samtlige Lodsejeres Regning, ved Bestyrelsens Foran­stal tning efter samme Forhold som de øvrige Udgifter hidtil ere udredet.

Hvilket herved med vore egenhændige Underskrifter bekræftes.

Anders Christensen       Christen Andersen  m.f.P.
paa egne og Ane Marie Olsens Vegne: Mads Poulsen
Peder Pedersen           Jens Andresen Pedersen
 m.fp.  Søren Mogensen      For min Moder Ane Pedersen: Peder Nielsen
Christen Laursen         Jens Nielsen Hvas         Thomas Nielsen
Mikkel Christian Jensen.   Niels Kræmmer.             Peder Poulsen.
Niels Chr. Madsen.       M. Villadsen.

                                                    Til Vitterlighed:
                                    L.L.Erichsen Christen Nielsen
                    Værdien af de afhendede Stk. andrager cirka 50 Kr. attesterer
                                                                                                           L.L.Erichsen.