Efter stormen i 1954: Motor– og pumpehus er blæst væk, kun trebenet til at hejse vandløfteren op med og motoren blev stående.
I forgrunden fundamentet fra vindmotoren.
Odby Sø
Kanalgravning 1959
Kallebo

Odby Sø historie

gl. kort

Tidligste dokument

Tidligste vedtægt

Vedtægter 1964 

UdskiftningUndertegnede Lodsejere i Odby Sø ville fremdeles uagtet Søen mellem os er udstykket vedblivende have fælles
 Indteresser at varetage navnlig til vort fælles Eiendom Møllen, Dæmningen mod Fjorden, Kanaler I og om
kring Søen,
Servitutsrettigheder som er erhvervet til  Kanal gjennem Søren Flyvholm Pedersens og Mads Laubjerg Eiendomme e.
t. c.
hvorfor
herved oprettes følgende

                                                                             Vedtægter§ l      Den mellem os oprettede Interessentskabs Kontragt af 14. Januar 1887 hvori hvert enkelts Hartkorn er anført
          og hvorefter han har erholdt anpart i Søen skal fremdeles have fuld Gyldighed saaledes: at en­hver Lodsejer
          i Søen vedblivende skal svare Udgifterne til Søens aarlige Udtørring Møllens og Dæmningens Vedligeholdelse
         og Alt hvad der i Fremtiden maatte ansees for at være til vort fælles Gavn og paa lovlig Maade udført i vor fælles
          Interesse forholdsvis efter det Hartkorn han i den nævnte Kontragt er anført for og som tilsammen udgjør
        
69 Td l Skp l Fjd 1/4 Alb       (-Søens Hartkorn) -2-1-2
                                                     (speciel anført)     68-6-3-1 1/

             Det er en selvfølge at enhver Lodsejer i Søen ligeledes maa overholde og underkaste sig de Bestemmelser
          som er vedtaget i Ud­stykningsforretningen over Søen henholdsvis datteret den
12. Okto­ber og 13. Oktober 1882.
§ 2.    Bestyrelsen som skal varetage Lodsejernes Indterresser vælges ved Stemmefleerhed ved et Møde som afholdes
           hvert Aar i Januar Maaned enhver som vælges er pligtig at fungere i
3 Aar og udtræder efter Tur.
§ 3.   Bestyrelsen gjører derefter i Februar Maaned Overslag over de Ud­gifter som forventes at ville paakomme i det
          iværendeAar de paalig­ner derefter og opkræver hos Lodsejerne det Afgift, som enhver for­holdsvis vil have at udrede.
          De betaler Renter og mulig Afdrag af den Gæld som skyldes til Sparekassen fortiden 800 Kr. hvilken Beløb er laant
          og forbrugt til vor fælles Anliggende. De sk al have tilsyn med Møllen, Dæmningen og Kanalerne fæste en Mand til
          at passe Møl­len og i enhver henseende varetage og paase at ikke nogen Enkelt forulempes eller forurettes og skulde
          der fremkomme Spørgsmaal som er tvetydig har de at sammenkalde og forelægge dette til Afgørelse for Lodsejerne.

§ 4.  Styrelsen maa ingen ny Bekostninger eller foretagender Lade udføre selvom de antager at dette er i Alle Lodsejernes
           Interesse, Skulde saadanne Spørgsmaal komne til at foreligge skal samtlige Lodsejer tilkaldes til Møde og gives
           Lejlighed til at udtale sig derover; men intet kan derhen foretages naar ikke de
2/3 af Lodsejerne stem­mer derfor.
5te.   Betales den paalignede Afgift ikke ved Opkrævning og ei bliver er­lagt i øØbet af 4 Uger efter at paakrav er skeet har
          Bestyrelsen at søge sanme inddrevet paa lovlig Maade, de Udgifter som derved fremkommer udredes af Skyldneren
         eller Lodsejernes kasse: saaledes at Bestyrelsen intet Tab skal lide.

 
6te.   Bvad der af Lodsejerne vedtages i dets Møder skal Bestyrelsen drage Omsorg for bliver tilført en Protokol de skal føre
        nøjagtig Regn­skab over Indtægterne og Udgifterne og ved Slutning af hverAar
aflægge Regnskab som bliver at gjennemgaa
        af
2de for 3 Aar valgte Revisore

7.     Bestyrelsen er ansvarlig for de dokumenter og Penge som betroes dem, hvilket Al t opbevares hos den Bestyrelsenaf sin
         Midte udnævner til Formand.

8.                  Ingen Lodsejer maa Pantsætte sin Eiendom i Søen eller hvad vi Eier i Forening, medmindre han afbetaler en Gjæld han
         efter sit Hartkorn Forholdsvis maatte være skyldig, samt at Panthaveren gjø­res bekjendt med nærværende mellem os
        oprettede Vedtægter og BestemmeIser og viI underkaste sig disses Bestemmelser.

         I Søgsmaalstilfælde betræfende nærværende Sag underkaster vi os gjensidig den hurtige hjemlede Retsforfølgning
        efter Fornrdnin­gen af 25. Januar 1828.


                                                  Odby d. 3' Marts 1887.
                                                                               Poul Poulsen

                            Chresten Laursen                                  A. K. Jensen Pinborg    
                          NielsKræmmer                                      Peder Pedersen Skals........

                          Peder Poulsen                                           Thomas Nielsen
                          Niels Ch. Madsen                                  Mads Poulsen
                         Mikkel Christian Jensen                        Niels Andersens Enke
                         M. Villadsen                                           L.  Ch. Lassen
                         J.      A. Pedersen                                        Jens Nielsen Hvas
                                                                   ______________________

                                                           Odby d. 14.Marts 1893.
 
                                                  Anders Madsen
              R.C.Andersen