Efter stormen i 1954: Motor– og pumpehus er blæst væk, kun trebenet til at hejse vandløfteren op med og motoren blev stående.
I forgrunden fundamentet fra vindmotoren.
Odby Sø
                    Kanalgravning 1959
Kallebo

Odby Sø historie

gl. kort  

tidligste dokument

tidligste vedtægt

Takster 1959

Vedtægter 1964

Udskiftning


Tidligste dokument

Ifølge vor Forening af Juni 1867 vare undertegnde Lodsejere idag mødte hos Gaardejer Maltinus Villadsen for at tage Bestemmelse om Odby Søes Grændsers Udviisning.

Man enedes derhen, at Udskiftningskortet opmålt i 1794   og forevist for Skattekommisionen 7. Juli
  1803     skal udvise Søens Grændser samt at den Forskjel der muligt er mellem dette Kort og Matrikulskortet, foranstaltes gjort overensstemmende i Matrikulskontoret, så at dettes Korte bliver stemmende med dette
Udskiftningskort, og at det Hartkorn de tilgrændsende Lodseiere svare af søen fragaaer disses Skattebøger og tilgaaer Søen Matr.Nr. 27, der er Fælles for samtlige Odby Byes Lodseiere efter Hartkorn efter Matrikulstaxtasion bevidner:

                                                       Odby d. 31te Juli 1867.

Jens Poulsen.                                           Peder Emoldsen   Med ført Pen
Niels Nielsen.                                          Niels Mikkelsen.
Thomas Nielsen.                                       Ole Poulsen   Med ført Pen.
Anders Gade.                                          Christen Lauritssen.
Anders Christensen.                                 Christen Nielsen.
Mikkel Jensen  Med ført Pen.                   Mikkel Pedersen  
Med ført Pen.
Peder Pedersen Bjerrehuus.                       Christen Nielsen.
M. Villadsen.                                            Niels Chr. Pedersen  
Med ført Pen.
Jens Pedersen Høi
Med ført Pen.               Peder Poulsen.

                                                     Til Vitterlighed:
L. L. Erichsen            Mads Poulsen.       Thomads Poulsen.       Poul Poulsen.