Til Startsiden               Kontrakt for Interessentskabet "Kallebo"


I.              Interessentskabet "Kallebo" omfatter matr. nr. 3r  Odby by og sogn,
         med det der opførte sommerhus med in­ventar

2.             Interessentskabets formål er, på bedste måde, at forvalte grund og
       bygninger til gavn og glæde for interessenterne samt deres familier.

3.    Interessenterne er ved selskabets start:
      Svend Ove Gade, Lysterkærvej 2, Odby, 7190 Thyholm.
                                    .            (cpr, nr. 291237-xxxx)
      Grethe Gramstrup. Brogaardsvej 7, 7755, Bedsted.                                                                                                  (cpr, nr. 190341-xxxx)
      Chr. Gade, Råkjærvej 3, Hellerød. 7790 Thyhelm. .
                                     (cpr, nr. 260439-xxxx) .
               Hver hæfter for en trediedel.

4.      Interessenterne mødes hvert år i januar, for at gennemgå regnskab
        og lægge budget for næste år.      
      Der oprettes en konto i et pengeinstitut, til brug for I/S.

       Det tilstræbes, at der ved hvert års begyndelse står et års omsætning
       på kontoen.

       Der vælges på mødet hvert år en kasserer, der repræsente­rer I/S.
       Det aftales på mødet om huset skal udlånes/udlejes i løbet af året,
       og evt. pris herfor fastsættes.

5.       Vedligeholdelse af området og huset aftales efterhånden som
      behovet opstår.

6.    Hvis en interessent ønsker at afstå sin part, har de øvrige interessenter
       forkøbsret, til en trediedel af den pris, der svarer til den til enhver tid
       gældende offentlige ejen­domsvurdering for hele ejendommen.
       En evt. ny interessent skalgodkendes af de øvrige inte­ressenter.
       Hvis interessentskabet ophører, og ejendommen sælges deles
        provenuet ligeligt.

7.      Denne kontrakt kan kun ændres ved enighed.
                                                                                                
                                             

               Underskrevet d.  1999Erik Werlauff: interessentskab i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 21. marts 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=98522

interessentskab, I/S, i/s, stort set ulovreguleret organisationsform for erhvervsmæssigt samvirke mellem flere fysiske og/eller juridiske personer. Danmark har som det eneste europæiske land ingen lov, der regulerer de materielle regler, der gælder for interessentskaber, men de kan dog defineres som et på aftale baseret samvirke om en fælles erhvervsvirksomhed mellem to eller flere deltagere (interessenter), som hæfter personligt og solidarisk for selskabets gæld.

Erhvervsmæssige interessentskaber kan spores helt tilbage til det romerretlige societas. Det moderne interessentskab udviklede sig i Europa i 1800-t. Virksomheder af vidt forskellig art fra en enkelt udlejningsejendom til en større industrivirksomhed kan drives i interessentskabsform.

Deltagerne i et interessentskab, interessenter, hæfter personligt, solidarisk og direkte for interessentskabets forpligtelser i modsætning til fx aktionærer i et aktieselskab. Som følge af den personlige hæftelse er der intet krav om en bestemt mindstekapital som ved fx anparts- og aktieselskaber. Et interessentskab er ligesom et aktieselskab et selvstændigt retssubjekt, der ejer egne aktiver og forpligtelser. Et interessentskab er derimod ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet hver enkelt interessent beskattes af sin del af selskabets overskud, underskud og afskrivninger.

Der kan oprettes en interessentskabskontrakt til regulering af interessenternes indbyrdes retsforhold, men det kræves ikke. Et interessentskab kan stiftes de facto, hvis to eller flere personer påbegynder en fælles erhvervsvirksomhed. Hvor der ikke er oprettet en interessentskabskontrakt, eller hvor denne ikke regulerer et bestemt forhold, gælder for selskabet de ulovfæstede, udfyldende regler i dansk ret. Hvis intet andet er aftalt, kan hver interessent træffe beslutning om nødvendige, dagligdags dispositioner, hvorimod mere vidtrækkende og omkostningskrævende beslutninger kræver alle interessenters tiltrædelse.

I tilfælde af interessentskabets opløsning kan interessenterne frit disponere over interessentskabets aktiver. Interessenterne vedbliver med at hæfte for den gæld, som bestod mod selskabet på tidspunktet for dets opløsning. Hver enkelt interessent kan kræve, at selskabets kreditorer fyldestgøres i forbindelse med opløsningen, forinden selskabets aktiver udloddes til interessenterne; interessentskabets kreditorer kan ikke modsætte sig, at aktiverne udloddes til interessenterne. Den enkelte interessents kreditorer (særkreditorerne) kan kun disponere over interessentens nettoandel af interessentskabets aktiver, dvs. andelen efter fradrag af gæld til fælleskreditorerne. En Europæisk Økonomisk Firmagruppe, EØFG, er en særlig type interessentskab til brug for samarbejde mellem virksomheder med hovedsæde i mindst to forskellige EU-lande.